ES fondu mācības pieaugušajiem

ES mācības pieaugušajiem, projekts sadarbībā ar VIAA

Autoskola "Einšteins" piedalās projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris - 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

Neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
  • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

Mācību izmaksas

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē


Projekta koordinators: Solveiga Poceviča

  • Tel: 26523113
  • Darba laiks: darba dienās 09:30-18:30

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"