LĪGUMS

par autovadītāja apmācības veikšanu

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Autoskola nodrošina Kursanta apmācību izvēlētās kategorijas vadītāja apliecības saņemšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā – CSDD) atbilstoši 2010. gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr. 358 “par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 358).

2. AUTOSKOLAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Autoskola nodrošina Kursantu ar praktiskās apmācības instruktoru (turpmāk tekstā – Instruktors), un apmācību laukumu, organizējot un veicot apmācību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 358 un/vai citiem normatīvajiem aktiem, ja tādi stājas spēkā apmācības laikā.

2.2. Autoskola apņemas apstrādāt Kursanta personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un nodrošināt Autoskolas rīcībā esošo Kursanta personas datu drošību.

2.3. Autoskola organizē Pirmās medicīniskās palīdzības kursu un pieaicina Pirmās medicīniskās palīdzības kursu pasniedzēju šā pakalpojuma sniegšanai.

2.4. Ja kursants apgūst B kategorijas praktisko apmācību, Autoskola organizē skolas braukšanas eksāmenu.

2.5. Pēc sekmīgi pabeigtas praktiskās apmācības, Autoskola elektroniski reģistrē apgūtās nodarbības un par to informē CSDD.

2.6. Autoskolai ir tiesības sazināties ar Kursantu, izmantojot pieteikuma formā norādīto kontaktinformāciju.

3. KURSANTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Kursants piekrīt, ka Autoskola izmanto Kursanta iesniegtos personas datus šajā līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai, atgādinājumu saņemšanai, informācijas saņemšanai par Autoskolas pakalpojumiem, kā arī, Kursants piekrīt, ka Autoskola nodod Kursanta personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu) Autoskolas sadarbības partnerim Pirmās medicīnas palīdzības kursa nodrošināšanai un reģistrācijai. Kursants atbild par sniegto ziņu atbilstību patiesībai.

3.2. Kursants apņemas:

3.2.1. informēt Autoskolu par Instruktora izvēli vai pamatotu Instruktora maiņu;

3.2.2. apgūt nepieciešamās iemaņas braukšanā mācību laukumā un ceļu satiksmē, atbilstoši mācību programmas prasībām (mācību stundu skaitu, ņemot vērā Kursanta zināšanas, nosaka Instruktors, bet to apjoms nedrīkst būt mazāks par MK noteikumos Nr. 358 atbilstošās kategorijas noteikto minimālo akadēmisko stundu skaitu). Atbilstoši Kursanta prasmēm un spējām, Instruktors lemj par papildus praktisko nodarbību nepieciešamību;

3.2.3. par saviem līdzekļiem apmaksāt mācību laukuma izmantošanas maksu, atbilstoši mācību laukumā norādītajai norēķinu kārtībai, ja šāda maksa par izmantošanu tiek piemērota izvēlētajā mācību laukumā;

3.2.4. Ja Kursants apgūst B kategorijas praktisko apmācību, Autoskolas noteiktajā laikā sekmīgi kārtot Autoskolas eksāmenu braukšanā;

3.2.4.1.  pēc sekmīgi nokārtota Autoskolas braukšanas eksāmena, Kursants, divu darba dienu laikā, sazinās ar Autoskolu un reģistrējas braukšanas eksāmena kārtošanai CSDD. Ja Kursants neievēro termiņus, Autoskolai ir tiesības anulēt braukšanas apmācības pabeigšanu un skolas braukšanas eksāmens jākārto vēlreiz;

3.2.5. pēc sekmīgi pabeigtas Autoskolas braukšanas apmācības, Kursants, divu darba dienu laikā, sazinās ar Autoskolu un reģistrējas braukšanas eksāmena kārtošanai CSDD. Ja Kursants neievēro termiņus, Autoskolai ir tiesības anulēt braukšanas apmācības pabeigšanu.

3.2.6. saudzīgi izturēties pret Autoskolas inventāru, tā bojāšanas gadījumā atlīdzināt nodarītos zaudējumus;

3.2.7. samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem veikt noteiktajos termiņos, pārskaitot mācību maksu Autoskolas norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Maksa par vienu praktiskās apmācības stundu (45 min.) tiek noteikta pēc Kursanta izvēlētās mācību automašīnas un instruktora ar kuru Autoskolai ir noslēgts sadarbības līgums.

4.2. Instruktora izvēli kursants veic Autoskolas elektroniskajā platformā. Ja Kursants izvēlas instruktoru, kuram ir noteikta lielāka apmācības maksa, Kursants veic starpības piemaksu.

4.3. Kursants depozīta maksu par praktisko apmācību veic Autoskolas elektroniskajā platformā ar bankas pārskaitījumu pirms pakalpojuma saņemšanas.

4.4. Dāvanu karte izmantojama kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kas sedz daļēju vai pilnu apmaksu par izvēlētajiem pakalpojumiem, atkarībā no dāvanu kartē norādītās summas.

4.5. Maksa par Apmācības reģistrāciju CSDD ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi).

  4.5.1. Maksa par reģistrāciju CSDD netiek piemērota, ja kursants Autoskolā apgūst atbilstošās kategorijas noteikto minimālo akadēmisko stundu skaitu.

4.6. Ja Kursants neierodas uz pieteikto praktiskās braukšanas nodarbību un par kavējumu elektroniskajā platformā nav informējis Autoskolas Instruktoru, tad Kursants maksā pilnā apmērā pieteiktās braukšanas nodarbības maksu. Par neierašanos uz braukšanas nodarbību jāpaziņo ne vēlāk, kā 24 stundas pirms pieteiktās nodarbības. Ja braukšanas nodarbība ir paredzēta sestdienā vai svētdienā, tad nodarbība jāatsaka ne vēlāk, kā iepriekšējā darba dienā, izpildot nosacījumu par atteikuma tiesībām - 24 stundas pirms pieteiktās nodarbības.

4.7. Ja Kursants apgūst B kategorijas praktisko apmācību, Autoskolas braukšanas eksāmena maksa ir redzama elektroniskajā platformā pirms tā pieteikšanas. Eksāmena ilgums ir 60 minūtes. Uz Autoskolas braukšanas eksāmenu nevar pieteikties, ja nav nokārtots Autoskolas teorijas eksāmens.

4.8. Veikto maksu par pakalpojumu Kursants var izņemt tikai pakalpojuma veidā. Komisijas maksa par naudas atgriešanu ir EUR 18.00 (astoņpadsmit eiro 00 centi).

4.9. Ja Kursants ierodas uz pieteikto praktiskās braukšanas nodarbību alkoholisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, šī nodarbība tiek atcelta, bet Kursants maksā pilnā apmērā pieteiktās braukšanas maksu.

4.10. Maksa par apmācību var tikt mainīta, ja Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, kas ietekmē šajā Līgumā ietverto pakalpojumu izmaksas.

4.11. Ja Kursants saņem pakalpojumu pirms apmaksas veikšanas, Autoskola kursantam izraksta rēķinu. Ja rēķina apmaksas termiņš tiek kavēts, Autoskola Kursantam nosūta elektroniski parakstītu brīdinājuma vēstuli. Ja rēķina apmaksa netiek veikta brīdinājumā noteiktajā periodā, Autoskola ir tiesīga nodot Kursanta personas datus parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam.

4.12. Apmaksājot braukšanas nodarbības maksu, Kursants apstiprina, ka ir iepazinies un pieņem Līguma nosacījumus.

4.13. Kursantam, veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda saistošā Līguma numurs.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā brīdi, kad Kursants apmaksā braukšanas nodarbības maksu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei vai Kursanta atskaitīšanai.

5.2. Autoskola izbeidz Līguma darbību un atskaita Kursantu sakarā ar Līguma neizpildi, neatdod saņemto mācību maksu, ja:

5.2.1. Kursants nepilda šis Līguma 3.2.2., 3.2.4. vai 3.2.5. punkta nosacījumus, kā rezultātā Kursanta reģistrācija tiek anulēta;

5.2.2. Kursants neveic kādu no šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem norādītajā termiņā.

5.3. Kursants var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, rakstveidā brīdinot Autoskolu, ja:

5.3.1. Autoskola nepilda šī Līguma 2. sadaļā paredzētās saistības;

5.3.2. ir radušies pamatoti iemesli, kuru dēļ Kursants nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

6.1. Katra no pusēm LR likumos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumu, ko tā radījusi otrai pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības.

6.2. Autoskolai ir tiesības grozīt vai izbeigt Līgumu, tikai pamatojoties uz savstarpēju rakstveida vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros, katra Puse saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Puses apliecina, ka Līgums ir pilnībā saprotams, ko Kursants apstiprina, apmaksājot braukšanas nodarbības maksu.