LĪGUMS

par braukšanas apmācības veikšanu

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Autoskola nodrošina Kursanta apmācību izvēlētās kategorijas vadītāja apliecības saņemšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā – CSDD) atbilstoši 2010. gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr. 358 “par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 358).

2. AUTOSKOLAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Autoskola nodrošina Kursantu ar braukšanas apmācības instruktoru (turpmāk tekstā – Instruktors), organizējot un veicot apmācību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 358 un/vai citiem normatīvajiem aktiem, ja tādi stājas spēkā apmācības laikā.

2.2. Autoskola apņemas apstrādāt Kursanta personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un nodrošināt Autoskolas rīcībā esošo Kursanta personas datu drošību.

2.3. Autoskola Kursantu informē par izmaiņām Līgumā noteikto pakalpojumu cenās vai normatīvajos aktos, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību.

2.4. Instruktori, ar kuriem Autoskolai ir noslēgts sadarbības līgums, katru braukšanas apmācības nodarbību elektroniski reģistrē CSDD datu bāzē. Vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 358, pēc braukšanas apmācības beigu datuma reģistrācijas CSDD datu bāze, braukšanas nodarbības nav iespējams elektroniski reģistrēt datu bāzē.

2.5. Ja kursants apgūst B kategorijas braukšanas apmācību, Autoskola organizē skolas braukšanas eksāmenu.

2.6. Pēc sekmīgi pabeigtas braukšanas apmācības vai B kategorijai pēc sekmīgi nokārtota Autoskolas braukšanas eksāmena, Autoskola elektroniski par to informē CSDD.

2.7. Autoskolai ir tiesības sazināties ar Kursantu, izmantojot pieteikuma formā norādīto kontaktinformāciju.

3. KURSANTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Kursants piekrīt, ka Autoskola izmanto Kursanta iesniegtos personas datus šajā līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai, atgādinājumu saņemšanai, informācijas saņemšanai par Autoskolas pakalpojumiem, kā arī, Kursants piekrīt, ka Autoskola nodod Kursanta personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju) Autoskolas sadarbības partnerim Pirmās medicīnas palīdzības kursa un medicīniskās izziņas nodrošināšanai un reģistrācijai. Kursants atbild par sniegto ziņu atbilstību patiesībai.

3.2. Apstiprinot līgumu, Kursants piekrīt, ka kvalitātes kontroles un drošības nolūkos, Autoskolas B kategorijas braukšanas eksāmena norise var tikt ierakstīta audio un video formātā.

3.3. Kursants apņemas:

3.3.1. rakstiski informēt Autoskolu par Instruktora maiņu, sūtot pamatojumu uz elektronisko pasta adresi: einsteins@einsteins.lv;

3.3.2. apgūt nepieciešamās iemaņas braukšanā mācību laukumā un ceļu satiksmē, atbilstoši mācību programmas prasībām (mācību stundu skaitu, ņemot vērā Kursanta zināšanas, nosaka braukšanas apmācību Instruktors, bet to apjoms nedrīkst būt mazāks par MK noteikumos Nr. 358 atbilstošās kategorijas noteikto minimālo akadēmisko stundu skaitu). Atbilstoši Kursanta prasmēm un spējām, braukšanas apmācību Instruktors lemj par papildus braukšanas apmācības nodarbību nepieciešamību;

3.3.3. par saviem līdzekļiem apmaksāt mācību laukuma izmantošanas maksu, atbilstoši mācību laukumā norādītajai norēķinu kārtībai, ja šāda maksa par izmantošanu tiek piemērota izvēlētajā mācību laukumā;

3.3.4. mācību laukuma izmantošanas biežumu nosaka braukšanas apmācību Instruktors, vadoties pēc kursanta prasmēm un sagatavotības braukšanas apmācības veikšanai ceļu satiksmē;

3.3.5. Ja Kursants apgūst B kategorijas braukšanas apmācību, 3 (trīs) darba dienu laikā jāpiesaka un 2 (divu) nedēļu laikā jākārto Autoskolas braukšanas eksāmens, skaitot no dienas, kad braukšanas apmācību Instruktors ir norīkojis Kursantu tā kārtošanai;

3.3.6. pēc sekmīgi pabeigtas Autoskolas braukšanas apmācības vai pēc sekmīgi nokārtota Autoskolas braukšanas eksāmena, Kursants, 2 (divu) darba dienu laikā, reģistrējas braukšanas eksāmena kārtošanai CSDD. Ja Kursants noteiktajā termiņā nereģistrējas eksāmena kārtošanai CSDD, Autoskolai ir tiesības anulēt braukšanas apmācības pabeigšanu un skolas braukšanas eksāmens jākārto vēlreiz;

3.3.7. līdz CSDD braukšanas eksāmenam Autoskola rekomendē apmeklēt papildus braukšanas apmācību nodarbības, kas palielina iespēju CSDD braukšanas eksāmenu nokārtot sekmīgi ar pirmo reizi;

3.3.8. ja līdz CSDD braukšanas eksāmena dienai ir 1 (viena) nedēļa, Autoskola rekomendē apmeklēt vismaz 2 (divas) akadēmiskās stundas jeb 1 (vienu) braukšanas apmācības nodarbību. Ja līdz CSDD braukšanas eksāmena dienai ir 2 (divas) nedēļas, Autoskola rekomendē apmeklēt vismaz 4 (četras) akadēmiskās stundas jeb 2 (divas)  braukšanas apmācības nodarbības;

3.3.9. saudzīgi izturēties pret Autoskolas inventāru, tā bojāšanas gadījumā atlīdzināt nodarītos zaudējumus;

3.3.10. samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem veikt noteiktajos termiņos, pārskaitot mācību maksu Autoskolas norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

3.3.11. transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD nokārtot trīs gadu laikā, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Maksa par vienu braukšanas apmācības stundu (45 min.) tiek noteikta pēc Kursanta izvēlētās mācību automašīnas un braukšanas apmācību Instruktora ar kuru Autoskolai ir noslēgts sadarbības līgums.

4.2. Braukšanas apmācību Instruktora izvēli kursants veic Autoskolas elektroniskajā platformā. Ja Kursants izvēlas braukšanas apmācību Instruktoru, kuram ir noteikta lielāka apmācības maksa, Kursants veic starpības piemaksu.

4.3. Kursants depozīta maksu par braukšanas apmācību veic Autoskolas elektroniskajā platformā ar bankas pārskaitījumu pirms pakalpojuma saņemšanas.

4.4. Dāvanu karte izmantojama kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kas sedz daļēju vai pilnu apmaksu par izvēlētajiem pakalpojumiem, atkarībā no dāvanu kartē norādītās summas.

4.5. Maksa par Apmācības reģistrāciju CSDD ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi).

4.6. Ja Kursants neierodas uz pieteikto braukšanas apmācības nodarbību un elektroniskajā platformā nav atcēlis nodarbību 24 (divdesmit četras) stundas pirms pieteiktās nodarbības sākuma, tad Kursants maksā pilnā apmērā pieteiktās braukšanas apmācības nodarbības maksu. Par neierašanos uz braukšanas apmācības nodarbību jāpaziņo ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms pieteiktās nodarbības. Ja braukšanas apmācības nodarbība ir paredzēta sestdienā vai svētdienā, tad nodarbība jāatsaka ne vēlāk, kā iepriekšējā darba dienā, izpildot nosacījumu par atteikuma tiesībām - 24 (divdesmit četras) stundas pirms pieteiktās nodarbības.

4.6.1. Ja braukšanas apmācības nodarbība atcelta mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms plānotās nodarbības sākuma, no Kursanta neatkarīga iemeslu dēļ, Autoskolai ir tiesības izvērtēt naudas ieturēšanu.

4.7. Autoskolai ir tiesības ieturēt 10 % (desmit procenti) no atceltās braukšanas apmācības nodarbības maksas. Šis punkts neattiecās uz braukšanas apmācības nodarbībām, kuras atceltas mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms pieteiktās nodarbības (skatīt Līguma punktu 4.6.).  

4.8. Ja Kursants apgūst B kategorijas braukšanas apmācību, Autoskolas braukšanas eksāmena maksa ir redzama elektroniskajā platformā pirms tā pieteikšanas. Eksāmena ilgums ir 60 (sešdesmit) minūtes. Uz Autoskolas braukšanas eksāmenu nevar pieteikties, ja nav nokārtots Autoskolas teorētiskais eksāmens.

4.9. Veikto maksu par pakalpojumu Kursants var izņemt tikai pakalpojuma veidā.

4.9.1. Komisijas maksa par naudas atgriešanu ir EUR 3.00 (trīs eiro 00 centi). Nauda tiek atgriezta uz darījuma kvītī norādītā maksātāja bankas kontu. Pieprasījums par naudas atgriešanu tiek izskatīts un nauda tiek atmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

4.10. Ja Kursants ierodas uz pieteikto braukšanas apmācības nodarbību alkoholisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, šī nodarbība tiek atcelta, bet Kursants maksā pilnā apmērā pieteiktās braukšanas apmācības maksu.

4.11. Ja Kursants saņem pakalpojumu pirms apmaksas veikšanas, Autoskola kursantam izraksta rēķinu. Ja rēķina apmaksas termiņš tiek kavēts, Autoskola Kursantam nosūta elektroniski parakstītu brīdinājuma vēstuli. Ja rēķina apmaksa netiek veikta brīdinājumā noteiktajā periodā, Autoskola ir tiesīga nodot Kursanta personas datus parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam.

4.12. Apmaksājot braukšanas apmācības nodarbības maksu, Kursants apstiprina, ka ir iepazinies un pieņem Līguma nosacījumus.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā brīdi, kad Kursants apmaksā braukšanas apmācības nodarbības maksu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei vai Kursanta atskaitīšanai.

5.2. Autoskola izbeidz Līguma darbību un atskaita Kursantu sakarā ar Līguma neizpildi, neatdod saņemto mācību maksu, ja:

5.2.1. Kursants nepilda šis Līguma 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.10. vai  3.3.11.  punkta nosacījumus, kā rezultātā Kursanta reģistrācija tiek anulēta;

5.2.2. Kursants neveic kādu no šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem norādītajā termiņā.

5.3. Kursants var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, rakstveidā brīdinot Autoskolu, ja:

5.3.1. Autoskola nepilda šī Līguma 2. sadaļā paredzētās saistības;

5.3.2. ir radušies pamatoti iemesli, kuru dēļ Kursants nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

6.1. Katra no pusēm LR likumos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumu, ko tā radījusi otrai pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības.

6.2. Autoskolai ir tiesības grozīt vai izbeigt Līgumu, tikai pamatojoties uz savstarpēju rakstveida vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6.3. Līgums apstirpināts elektroniski. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Puses apliecina, ka Līgums ir pilnībā saprotams, ko Kursants apstiprina, apmaksājot braukšanas nodarbības maksu.