Privātuma un sīkdatņu politika

Šī Privātuma un sīkdatņu politika informē par to, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOSKOLA Einšteins”, reģistrācijas numurs: 40103961707, juridiskā adrese: Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk tekstā – Autoskola) apstrādā personas datus sniedzot profesionālu autovadītāju apmācību AM, A, B, BE, C, CE, D kategoriju un profesionālā sertifikāta (95.kods) saņemšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā - CSDD) atbilstoši 2010. gada 13. aprīļa MK noteikumiem Nr. 358 “par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 358), kā arī sniedzot pirmās medicīniskās palīdzības kursu , medicīniskās izziņas un CSDD mācību grāmatu iegādi (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) un pārvaldot tīmekļa vietni www.einsteins.lv (turpmāk kopā – “Tīmekļa vietne”).

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOSKOLA Einšteins”, reģistrācijas numurs: 40103961707, juridiskā adrese: Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. E-pasts: einsteins@einsteins.lv, kontakttālrunis: +371 20602050.

Privātuma un sīkdatņu politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē.

1. Personas datu apstrāde, to izmantošanas mērķi

1.1. Personas dati tiek apstrādāti brīdī, kad piesakāties Pakalpojumam, veicat darbības Tīmekļa vietnē izveidotajā personīgajā profilā (turpmāk tekstā – Profils) vai apmeklējat Tīmekļa vietni. 

1.2. Lai veiktu klienta reģistrāciju Pakalpojumam, identificētu esošos klientus, sniegtu piekļuvi lietotāja Profilam, veiktu Profila administrēšanu, Autoskola apstrādā jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, vecumu, maksājumu informāciju, kā arī citu informāciju, ko esat norādījis Pakalpojuma pieteikuma formā.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, vecums, maksājumu informācija, veikto maksājumu datumi, Pakalpojuma veids. Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Pakalpojumu un piekļuvi Profilam. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr izmantojat Pakalpojumu un jums ir aktīvs Profils. Pēc Profila dzēšanas tiek saglabāta tikai tā informācija, kas nepieciešama grāmatvedības nolūkiem.

 

1.3. Lai veiktu darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemēram, saistībā ar maksājumu apstrādi un grāmatvedību, Autoskola apstrādā informāciju, ko iegūst no veiktajiem maksājumiem.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Informācija par veiktajiem maksājumiem Dati apstrādāti, lai veiktu darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām Dati tiek glabāti tik ilgi, cik to nosaka piemērojamie normatīvie akti.

 

1.4. Lai sniegtu atbalstu nepabeigtas Profila reģistrācijas gadījumā, Autoskola apstrādā pieteikuma formā ievadīto informāciju.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese. Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Pakalpojumu un piekļuvi Profilam. Dati tiek glabāti līdz minētā nolūka pabeigšanai.

 

1.5. Lai informētu Jūs par Pakalpojumu jaunumiem, cenu izmaiņām un nosūtītu Jums personalizētu reklāmu vai citus mārketinga paziņojumus, Autoskola apstrādā pieteikuma formā ievadīto informāciju.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, sazinoties ar Autoskolas klientu apkalpošanas daļu, rakstot uz e-pastu: einsteins@einsteins.lv.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Vārds, Uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese. Apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanu. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā Jūsu sniegtā piekrišana. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā, dati vairs netiek apstrādāti.

1.6. Pakalpojuma analīzes nolūkiem, Autoskola var apstrādāt noteiktus datus, ko iegūst pieteikuma formas aizpildīšanas laikā, piemēram, vecumu, izvēlētā pakalpojuma veidu, kā arī informāciju, ko Autoskola iegūst no sīkdatnēm.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Dzimums, informācija no sīkdatnēm, piemēram, IP adrese, pārlūkprogramma, izmantotā ierīce, mijiedarbība ar Tīmekļa vietni. Apstrāde balstās uz Autoskolas interesi uzlabot un attīstīt uzņēmuma un mājaslapas darbību. Lūdzam skatīt Sīkdatņu politiku, lai noskaidrotu datu glabāšanas ilgumu. Ja persona ir dzēsusi savu profilu, noteiktu informāciju varam saglabāt grāmatvedības nolūkiem, anonīmā un apkopotā veidā.

 

1.7. Lai nodrošinātu klientu atbalstu, konsultācijas, sniegtu tehnisku palīdzību saistībā ar personas Profilu, vai risinātu dažādus jautājumus un domstarpības, kas radušies par Pakalpojuma saņemšanu, Autoskola apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, pieteiktos un saņemtos pakalpojumus, kas reģistrēti caur Profilu un kā arī jebkādu citu informāciju, ko sniegsiet sarunā ar Autoskolas klientu konsultantu.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona nr., Profila informācija, cita informācija, kas sniegta konsultācijas laikā ar klientu konsultantu. Apstrāde balstās uz Autoskolas interesi sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, risināt strīdus un domstarpības, kā arī aizstāvēt savas tiesības strīdu risināšanas gadījumā. Dati tiek glabāti līdz minētā nolūka sasniegšanai vai dzēsti līdz ar Jūsu Profila dzēšanu, ja tos nav nepieciešams saglabāt, lai aizstāvētu Autoskolas tiesības strīdu risināšanas gadījumā.

 

1.8. Lai nodrošinātu Autoskolas datu bāzes iekšējās sistēmas darbību, Tīmekļa vietnes un Profilu drošību, Autoskola var apstrādāt tehnisku informāciju, ko iegūst no sīkdatnēm.

Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
IP adrese, informācija par ierīci, pārlūkprogrammas versija, laika zona, informācija par piekļuvi Tīmekļa vietnei un Profilam u.c. informācija. Apstrāde balstās uz Autoskolas interesi nodrošināt drošu datu bāzi, IT sistēmas drošību un drošu uzņēmuma darbību. Dati tiek glabāti l2 mēnešus.

 

2. Datu apstrādes ilgums un to dzēšana

2.1. Autoskola apstrādās Jūsu personas datus tādā termiņā, kāds nepieciešams augstāk minētajiem datu apstrādes nolūkiem un juridiskajiem pamatiem. Autoskola izvērtē personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamo juridisko aktu prasībām, noilgumu termiņiem, ņemot vērā Jūsu norādījumus, datu apstrādes atsaukšanas gadījumā.

2.2. Brīdī, kad kādam no augstāk minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem beidzas glabāšanas periods vai nav piemērojams apstrādes tiesiskais pamats, Autoskola šos datus dzēš vai anonimizē.

3. Personas datu saņēmēji

3.1. Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina Autoskolas serveru uzturēšanas pakalpojumus, maksājuma apstrādes pakalpojumus, grāmatvedības, juridiskos, IT un citus pakalpojumus, kas Autoskolai ir nepieciešami, lai nodrošinātu savu pakalpojumu realizēšanu piegādāšanu.

3.2. 3.1. punktā minētie pakalpojuma sniedzēji saņem tikai tos personas datus, kas nepieciešami konkrētajai pakalpojuma sniegšanai.

3.3. 3.1.punktā minētie pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi apstrādāt Jūsu datus tikai pēc Autoskolas norādēm, neizmantojot datus citiem mērķiem. Pakalpojumu sniedzēji nodrošina datu aizsardzību saskaņā ar viņiem piemērojamo juridisko aktu.

3.4. Autoskolas pakalpojumu sniedzēji izmanto atbilstošus līdzekļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti.

3.5. Pakalpojuma nodrošināšanai, Autoskolas darbiniekiem (klientu konsultantiem) ir tiesības piekļūt noteiktiem personas datiem, ja tie piekrituši Autoskolas konfidencialitātes noteikumiem un pasākumiem.

3.6. Atsevišķos gadījumos, kuros Autoskolai ir juridisks pienākums nodot personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, Autoskola ir tiesīga to darīt, atbilstoši saņemtajam pieprasījumam.

4. Jūsu tiesības

4.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, sūtot pieprasījumu Autoskolai. Autoskola 1 (viena) mēneša laikā apkopos Jūsu personas datu informāciju un nosūtīs uz Jūsu elektroniskā pasta adresi.

4.2. Ja vēlaties labot savus datus, Jums ir iespēja veikt datu labošanu savā profilā vai lūgt personas datu labošanu Autoskolai.

4.3. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko apstrādājam Autoskolas leģitīmo interešu nolūkā. Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti, ja konkrētajā gadījumā Autoskolas leģitīmie apstrādes iemesli nav svarīgāki par datu subjekta interesēm (piemēram, lai aizstāvētu savas likumiskās intereses).

4.4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kura balstās uz Jūsu sniegto piekrišanu.

4.5. Pēc pilna Pakalpojuma saņemšanas, Jums ir tiesības dzēst savu profilu, šādā veidā dzēšot Jūsu personas datus. Arī pēc Profila dzēšanas, Autoskola ir tiesīga saglabāt Jūsu personas datus, kurus ir pienākums saglabāt Autoskolas grāmatvedības nolūkiem.

4.6. Ja lūgsiet dzēst Jūsu personas datus vai iebildīsiet pret to apstrādi, kas ir nepieciešama noslēgtā līguma izpildei un Pakalpojuma sniegšanai un saņemšanai, Pakalpojuma saņemšana var vairs nebūt iespējama vai var tikt apgrūtināta.

4.7. Ja vēlaties izmantot kādas no augstāk minētajām tiesībām, sazināties ar Autoskolu, izmantojot e-pasta adresi: einsteins@einsteins.lv.

4.8. Pirms Autoskola sniedz jebkādu informāciju par personas datiem un to apstrādi, Autoskola ir tiesīga pārbaudīt personas identitāti.

5. Kontaktinformācija

5.1. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums elektroniski, izmantojot elektroniskā pasta adresi einsteins@einsteins.lv.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOSKOLA Einšteints”

Reģistrācijas Nr.: 40103961707

Juridiskā adrese: Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

6. Izmaiņas Privātuma politikā

6.1. Autoskolai ir tiesības grozīt Privātuma politiku. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir ievietoti Tīmekļa vietnē jaunajā redakcijā. Strīdu risināšanas gadījumā tiek skatīta tā Privātuma politikas redakcija, kas uz konkrēto brīdi ir spēkā.

Šī Privātuma politika ir spēkā no 3.03.2022.

 

Sīkdatņu politika

Šī tīmekļa vietne www.einsteins.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) izmanto sīkdatnes. Ja esat veicis savu piekrišanu papildus sīkdatnēm, kas nodrošina Tīmekļa vietnes funkcionalitāti Jūsu izmantotajā ierīcē, Tīmekļa vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes un citas uzglabāšanas tehnoloģijas.

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOSKOLA Einšteins”, reģistrācijas numurs: 40103961707, juridiskā adrese: Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk tekstā – Autoskola).

1. Kas ir sīkdatnes un kādam nolūkam tās izmantojam?

1.1. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tiek uzglabātas Jūsu ierīcē, apmeklējot Tīmekļa vietni. Kad esat apstiprinājis sīkdatnes, Jūsu izmantotā pārlūkprogramma, izmantojot sīkdatnes, nosūta informāciju Tīmekļa vietnei, lai nākamajās apmeklēšanas reizēs, atpazītu Jūsu, kā lietotāja izvēles (reģistrāciju Profilā, valodas izvēli u.c. iestatījumus).

1.2. Sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi Jūsu nākamo Tīmekļa vietnes apmeklējumu padarīt ērtāku un noderīgāku.

1.3. Autoskola Tīmekļa vietnē izmanto trīs veida sīkdatnes – obligātās, analītiskās un mārketinga sīkdatnes:

1.3.1. Obligātās sīkdatnes – nodrošina pamata funkcijas (profila autorizāciju, lapas navigāciju, valodas izvēli u.c. funkcijas). Obligātās sīkdatnes Autoskola Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē var izvietot brīdī, kad pieslēdzaties Tīmekļa vietnei. Obligātās sīkdatnes nav iespējams atslēgt, jo tās nodrošina Tīmekļa vietnes darbību. Ar šīm sīkdatnēm, Autoskola neievāc lietotāja personīgo informāciju un neatklāj lietotāja identitāti.

1.3.2. Analītiskās sīkdatnes – ļauj Autoskolai skatīt Tīmekļa vietnes apmeklējumus un to avotus, ar mērķi novērtēt un uzlabot Tīmekļa vietnes funkcijas. Šīs sīkdatnes sniedz Autoskolai informāciju par to, kā apmeklētāji pārvietojas Tīmekļa vietnē, kuras sadaļas tiek apmeklētas vairāk un kādu laiku lietotājs pavada konkrētajā Tīmekļa vietnes sadaļā. Analīzes nolūkos, Autoskola var izmantot trešo personu (piemēram, Google Analytics) sīkdatnes, kuras var tikt saglabātas ierīcē vai pārlūkprogrammā patstāvīgi.

1.3.3. Mārketinga sīkdatnes – atbild par mārketinga un reklāmas paziņojumiem, atbilstoši lietotājam un tā interesēm. Pēc Tīmekļa vietnes apmeklējuma un šo sīkdatņu apstiprināšanas, Jums var tikt rādītas personalizētas reklāmas sociālajos tīklos un citās tīmekļa vietnēs. Ja izvēlaties atslēgt šīs sīkdatnes, Jums netiks sniegta personalizēta reklāma. Mārketinga un reklāmas nolūkos, Autoskola var izmantot trešo personu (Google Analytics un Facebook) sīkdatnes, kuras var tikt saglabātas ierīcē vai pārlūkprogrammā patstāvīgi.

2. Sīkdatņu pārvaldīšana

2.1. Apmeklējot Tīmekļa vietni, Jums tiks parādīts paziņojums, kas informē par sīkdatņu izmantošanu Tīmekļa vietnē. Šajā paziņojumā tiek lūgta Jūsu piekrišana analītisko un mārketinga sīkdatņu izvietošanai. Ja vēlaties mainīt sīkdatņu iestatījumus, Jūs to varat izdarīt sadaļā “Sīkdatņu iestatījumi”.

2.2. Jums ir tiesības jebkurā laikā dzēst līdz šim uzglabātās sīkdatnes, dzēšot sīkdatņu vēsturi savā ierīcē vai pārlūkprogrammā.

3. Kontaktinformācija

3.1. Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai Jums ir kādi jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums elektroniski, izmantojot elektroniskā pasta adresi einsteins@einsteins.lv.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTOSKOLA Einšteins”

Reģistrācijas Nr.: 40103961707

Juridiskā adrese: Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

4. Izmaiņas sīkdatņu politikā

4.1. Autoskolai ir tiesības grozīt Sīkdatņu politiku. Sīkdatņu politikas grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir ievietoti Tīmekļa vietnē jaunajā redakcijā. Strīdu risināšanas gadījumā tiek skatīta tā Privātuma politikas redakcija, kas uz konkrēto brīdi ir spēkā.

 

Šī Sīkdatņu politika ir spēkā no 3.03.2022.