Autoskolas Einšteins figūru laukums Rīgā

Moderns un labiekārtots figūru laukums

Atrašanās vieta: Jaunpils iela 3, Rīga.
Darba laiks: Atvērts visu diennakti.

Laipni gaidīts ikviens topošais autovadītājs gan kopā ar praktisko apmācību instruktoru, gan individuāli. 
Figūru laukums ir pielāgots, lai tajā apgūtu praktiskās vadīšanas iemaņas figūru izpildē B, BE, C un CE kategorijām. 
Apgaismots diennakts tumšajā laikā. 

Figūras 
1. Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam 
2. Iebraukšana gabarītvārtos 
3. Kases automāts 

Apmaksas sistēma
Apmaksu var veikt TIKAI, izmantojot Mobilly aplikāciju.

Lai iebrauktu figūru laukumā:
1. Lejupielādē Mobilly aplikāciju savā telefonā.
2. Pievieno aplikācijā automašīnas reģistrācijas numuru, ar kuru tiek veikta praktiskā apmācība.
3. Piebraucot pie figūru laukuma, atver aplikāciju, izvēlies apmaksas zonu "EIN" un spied "START". Barjera atveras automātiski (jāiebrauc 20 sekunžu laikā).
4. Dodoties prom, piebrauc pie barjeras un aplikācijā spied "STOP". Kad barjera atveras, apmaksa tiek pārtraukta (izbraukšanas laiks 20 sekundes).

Cenrādis
* 0 - 30 min = 2.50 EUR
* 30 - 45 min = 3.75 EUR
* 45 - 60 min = 5.00 EUR
* Katra nākamā stunda = 2.50 EUR
Apmaksa tiek aprēķināta no tā, cik ilgs laiks tiek pavadīts figūru laukumā, no iebraukšanas brīža.

FIGŪRU LAUKUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. SIA “Autoskola Einšteins” (turpmāk tekstā Uzņēmums) mācību laukuma izmantošanas iekšējās kārtības noteikumi attiecas uz visām personām, kuras mācību nolūkos atrodas Uzņēmuma teritorijā.
2. Mācību laukuma teritorija ir Uzņēmuma privātīpašums, kuru pārvalda (īrē un apsaimnieko) SIA “Autoskola Einšteins”.
3. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par mācību laukuma lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par mācību laukuma lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzeklis tiek iebraukts mācību laukumā, tādejādi izsakot gribu saistīties.
4. Noteikumu ievērošana nodrošina visu personu, kuras atrodas Uzņēmuma teritorijā drošību, Uzņēmuma materiālo vērtību un iekšējās drošības kārtības saglabāšanu un vispārējās uzvedības kultūras un ētikas principu uzturēšanu.
5. Noteikumus apstiprina Uzņēmuma valdes loceklis. Par noteikumu ievērošanu ir atbildīga katra persona, kura atrodas uzņēmuma teritorijā. 
6. Teritorijā drošības nolūkā tiek veikta videonovērošana, un fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumu.
7. Noteikumu ievērošanu no personu puses ir pienākums uzraudzīt un kontrolēt:

  • autoparka vadītājam;
  • Uzņēmuma pavadošajām personām- apmeklējuma laikā;
  • jebkuram Uzņēmuma darbiniekam, kas pamana nepārprotamu neatbilstību noteiktajai kārtībai. 

8. Mācību laukums ir pieejams katru dienu laikā no 00:00 līdz 24:00 – par maksu saskaņā ar Mobilly lietotnē norādīto cenrādi. 
9. Mācību laukumu drīkst izmantot tikai atbilstoši tam paredzētajam nolūkam - auto vadīšanas prasmju uzlabošanai, figūru izpildei.
10. Ja mācību laukumā tiek veikti foto vai video uzņēmumi, pirms publicēšanas tie ir jāsaskaņo ar Uzņēmumu.
11. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot mācību laukumu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu laiku, uzsākot apmaksu iebraukšanas brīdī Mobilly lietotnē.
12. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot mācību laukumu līdz brīdim, kad transportlīdzekļa lietotājs nosūta paziņojumu par mācību laukuma lietošanas pārtraukšanu Mobilly lietotnē un izbrauc no mācību laukuma. 
13. Transportlīdzekļa lietotājam, lai izbrauktu no mācību laukuma ir jāaptur transportlīdzeklis pirms mācību laukuma barjeras un Mobilly lietotnē jāaptur mācību laukuma izmantošanas laiks. Barjera atveras automātiski un dotais izbraukšanas laiks ir 20 sekundes. Ja transportlīdzeklis netiek izbraukts no mācību laukuma, tad uzskatāms, ka transportlīdzekļa lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot mācību laukumu un noslēdz jaunu līgumu. 
14. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana mācību laukumā ir atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, lai neapgrūtinātu mācību laukuma izmantošanu citiem lietotājiem.
15. Mācību laukumā kustība notiek pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
16. Mācību laukumā ieteicamais vieglo transportlīdzekļu skaits ir 6 (seši), 1 (viens) vieglais Uzņēmuma transportlīdzeklis ar piekabi un 1 (viena) Uzņēmuma kravas automašīna.
17. Transportlīdzekļa lietotājs tiek saukts pie atbildības, ja apmācību procesā tiek bojāts mācību laukumā pieejamais inventārs (stabiņi, konusi, konteineris u.c. materiālas vienības).
18. Mācību laukuma lietotāji atbild par visiem zaudējumiem, ko tie ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījuši citiem mācību laukuma lietotājiem.
19. Uzņēmumam ir tiesības piemērot līgumsodu, sākot no 30,00 EUR (trīsdesmit eiro nulle centi) apmērā, atkarībā no nodarītā pārkāpuma vai Uzņēmuma materiālajiem zaudējumiem, ja netiek ievēroti šādi līguma nosacījumi:

  • ja mācību laukums tiek lietots, neuzsākot laika apmaksu Mobilly lietotnē, iebraucot mācību laukumā.
  • ja mācību laukums tiek lietots, pārkāpjot 10. punkta prasības.
  • tiek sabojāts mācību laukumā pieejamais inventārs, kas minēts 17. punktā.  

20. Līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklim nekavējoties jāizbrauc no Mācību laukuma.
21. Gadījumos, kad mācību laukuma lietotāja rīcības rezultātā tiek nodarīti kādi bojājumi citu mācību laukuma lietotāju transporta līdzekļiem, tā pienākums ir nekavējoties ziņot Uzņēmuma administrācijai.
22. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies šo noteikumu darbības laikā vai izriet no tā, Klients un Uzņēmums cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 

Saziņai jautājumu gadījumā + 371 20228876
www.einsteins.lv