Pakalpojuma lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja SIA Autoskola EINŠTEINS, reģ. Nr. 40103961707, juridiskā adrese Rīgas iela 22-1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) sniegtajiem pakalpojumiem - profesionālu autovadītāju apmācību AM, A, B, BE, C, CE, D kategoriju un profesionālā sertifikāta (95.kods) saņemšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā - CSDD) atbilstoši 2010. gada 13. aprīļa MK noteikumiem Nr. 358 “par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 358), kā arī pirmā medicīniskā palīdzība, medicīniskā izziņas un CSDD mācību grāmatu iegāde (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).

1.2. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi) nosaka Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Pakalpojumu iegādes un lietošanas kārtību, pušu tiesības, pienākumus, atbildību, pakalpojumu pasūtīšanas, rezervēšanas un samaksas nosacījumus, kā arī citus no pakalpojuma pārdošanas izrietošos noteikumus.

1.3. Lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kas veic Pakalpojuma pasūtījumu un lieto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pircēji).

1.4. Iegādājoties Pakalpojumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis Lietošanas noteikumus. Pircējs, kas nepiekrīt kaut vienam no Lietošanas noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Pakalpojumu.

2. Pakalpojuma iegāde un reģistrācija

2.1. Pircējs var iegādāties Pakalpojumus Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.einsteins.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa), ar iepriekšēju reģistrāciju un ierobežotus pakalpojumus bez iepriekšējas reģistrēšanās.

2.2. Reģistrētam lietotājam Mājaslapā automātiski tiek izveidots personīgais profils ar virtuālu kontu (turpmāk tekstā – Profils), kas tiks izmantots Pakalpojuma apmaksai. Lai aktivizētu Profilu, Pircējam caur sevis norādīto e-pasta adresi ir jāapstiprina reģistrācija un jāveic paroles maiņa.

2.3. Bez iepriekšējas reģistrēšanās Pircējs, norādot savus personas datus, var iegādāties dāvanu karti. Dāvanu kartes atprečošanai personai nepieciešams reģistrēties Mājaslapā, kurā ievadot dāvanu kartes kodu, automātiski tiek papildināts reģistrētā lietotāja virtuālais maks tādā apmērā, kāda ir dāvanu kartē norādītā summa. Minimālā dāvanu kartes summa ir 20 (divdesmit) EUR.

2.4. Reģistrējoties Mājaslapā, Pircējs ir atbildīgs par pareizas un patiesas prasītās informācijas sniegšanu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības zvanīt uz Pircēja norādīto mobilā telefona numuru, ja ir nepieciešama papildus informācija par Pircēju vai Pircēja norādīta informācija neatbilst šiem Lietošanas noteikumiem.

2.5. Pēc Profila reģistrācijas aizpildīšanas Mājaslapā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir piekritis līguma noteikumiem un starp Pircēju un Pakalpojuma sniedzēju stājas spēkā distances līgums, kuru Pircējam ir pieejams apskatīt un lejuplādēt Profilā.

2.6. Pakalpojumu rezervēšanai un saņemšanai, Pircējam ir jāveic iemaksa savā Profila virtuālajā kontā ar Pircēja karti, internetbanku vai AS “Citadele Bank” kredītu. Pēc pircēja veiktās iemaksas, Profila virtuālais konts automātiski tiek papildināts tādā apmērā, kādu pircējs ir veicis.

2.7. Braukšanas apmācību rezervēšanai Pircējs izmanto savu Profilu, norādot vēlamo Pakalpojuma sniedzēja instruktoru, datumu un laiku. Pircējam ir pieejami vairāki Pakalpojuma sniedzēja instruktori ar dažādām Pakalpojuma izmaksām. Lai pabeigtu braukšanas apmācības rezervēšanu, Pircēja Profila virtuālajā kontā jābūt līdzekļiem tādā apmērā, kāds ir izvēlētā instruktora izcenojums par izvēlēto stundu apjomu.

2.8. Pircējam ir iespēja papildināt sava Profila virtuālo kontu, izmantojot AS “Citadele banka” kredītu (turpmāk tekstā – Kredīts). Pieteikumu Kredītam, Pircējs var atrast pie Profila virtuālā konta papildināšanas funkcijām. Pircējam izvēloties virtuālā konta papildināšanas apjomu un aizpildot AS “Citadele banka” pieteikuma formu, automātiski tiek piedāvātas kreditētāju opcijas. Apstiprinot kādu no piedāvātajiem kreditētājiem, Pircēja Profila virtuālais konts, automātiski tiek papildināts tādā apmērā, kādu Pircējs ir norādījis Kredīta apjomā.

3. Pakalpojuma cenas un apmaksas kārtība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā, Pakalpojumu cenas ir norādītas EUR valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mainīt pakalpojuma cenas bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī noteikt pakalpojumiem īpašas cenas un atlaides;

3.3. Pircējs var papildināt savu virtuālo kontu tikai ar tādām maksājumu metodēm, kas norādītas Mājaslapas Pakalpojuma iegādes formā.

3.4. Pakalpojuma pirkuma dokumenti reģistrētam Pircējam ir pieejami Profilā, bet nereģistrētam Pircējam nosūtīti elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta pasūtījuma formā.

3.5. Profila reģistrēšana un uzturēšana ir par brīvu. Pēc reģistrācijas Mājaslapā, Pircējam jāiemaksā sava Profila virtuālajā kontā minimālā summa 40 (četrdesmit) EUR apmērā.

3.6. Pakalpojuma apmaksa, izņemot dāvanu kartes iegāde, ir jāveic caur Pircēja Profilu. Gadījumā, ja virtuālajā kontā ir mazāk līdzekļu, kā izmaksā izvēlētais Pakalpojums, Pakalpojuma rezervēšana un iegāde tiek atteikta.

3.7. Pircējam iegādājoties vai rezervējot Pakalpojumu, maksa par Pakalpojumu automātiski tiek veikta no Pircēja Profila virtuālā konta.

3.8. Savam virtuālajam kontam Pircējs var piekļūt un sekot līdzi caur Mājaslapu, pieslēdzoties savam Profilam.

4. Pakalpojuma pasūtījuma izpilde

4.1.Pakalpojuma pasūtījuma apstrāde notiek tikai tad, ja Pircēja virtuālajā kontā ir pietiekami līdzekļi izvēlētā Pakalpojuma iegādei. Pakalpojuma pasūtījuma apstrāde notiek 1 darba dienas laikā no maksājuma saņemšanas brīža, ja tas saņemts darba dienās līdz plkst. 12:00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās, pakalpojuma pasūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā. Atsevišķos gadījumos, var būt aizkavēšanās pasūtījumu apstrādē, bet tie tiks apstrādāti cik ātri vien iespējams.

4.2. Veicot Pakalpojuma pasūtījumu, Pircējs izvēlas:

4.2.2. pilsētu, kurā Pakalpojums tiek saņemts vai Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā - tālmācību;

4.2.3. pakalpojuma sniedzēja piedāvātās kategorijas – A kategorija, B kategorija, BE kategorija, C kategorija, CE kategorija, 95.kods, D kategorija, AM kategorija vai pirmā medicīniskā palīdzība, kā arī papildus pakalpojumus – medicīniskā izziņa, mācības līzingā un CSDD mācību grāmatas;

4.2.3. grupu, kurā norādīts Pakalpojuma sniegšanas sākuma datums un laiki.

4.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojumu atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam.

4.4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

5. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties Mājaslapā pieejamos Pakalpojumus, Lietošanas noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no veiktā Pakalpojuma pasūtījuma Lietošanas noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajiem Pakalpojumiem, kā arī saņemt tos šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.4. Pircējs apņemas veikt visus citus pienākumus un tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

5.5. Pircējam ir tiesības atteikt rezervēto braukšanas apmācību 24 (divdesmit četras) stundas pirms plānotā Pakalpojuma saņemšanas. Pēc rezervācijas atcelšanas, iemaksātie līdzekļi par konkrēto Pakalpojumu, automātiski tiek atgriezti Pircēja virtuālajā kontā. Ja braukšanas apmācības rezervācija tiek atcelta mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms Pakalpojuma saņemšanas laika, iemaksātā summa par konkrēto Pakalpojumu netiek atgriezta.

5.6. Pircējam ir tiesības atteikt rezervēto pirmās palīdzības kursa nodarbību, par to brīdinot 2 (divas) darba dienas iepriekš. Pēc rezervācijas atcelšanas, iemaksātie līdzekļi par konkrēto Pakalpojumu, automātiski tiek atgriezti Pircēja virtuālajā kontā. Ja pirmās palīdzības kursa nodarbība tiek atcelta mazāk kā 2 (divas) dienas pirms Pakalpojuma saņemšanas laika, iemaksātā summa par konkrēto Pakalpojumu netiek atgriezta.

5.7. Gadījumā, ja Pircējs vēlas atgriezt līdzekļus no sava Profila virtuālā konta, Pircējam jāaizpilda iesniegums par iemaksāto līdzekļu atgriešanu (turpmāk tekstā – Iesniegums). Iesnieguma forma ir pieejama Pircēja Profilā. Aizpildīta iesnieguma forma ir jānosūta uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: einsteins@einsteins.lv.

5.8. Gadījumā, ja Pircējs vēlas atgriezt līdzekļus no sava Profila virtuālā konta, kas papildināts ar Kredītu, Pircējs aizpilda Iesniegumu un nosūta to uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: einsteins@einsteins.lv. Neizmantotā Kredīta summa tiek atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu. Pircējs ir atbildīgs par Kredīta apmaksu AS “Citadele banka”.

6. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

6.1. Pakalpojuma sniedzējs Pircēju ieskaita mācību grupā, reģistrē CSDD datu bāzē, informē par attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas kārtību, par apmācības grafiku vai izmaiņām teorētisko priekšmetu nodarbību grafikā, kā arī par izmaiņām Līgumā noteikto pakalpojumu cenās vai normatīvajos aktos, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību.

6.2. Pakalpojuma sniedzējs organizē Pirmās medicīniskās palīdzības kursu un pieaicina Pirmās medicīniskās palīdzības kursu pasniedzēju šā pakalpojuma sniegšanai.

6.3. Pēc sekmīgi nokārtota Pakalpojuma sniedzēja teorijas eksāmena, Pakalpojuma sniedzējs elektroniski par to informē CSDD.

6.4. Pēc sekmīgi nokārtota Pakalpojuma sniedzēja braukšanas eksāmena, Pakalpojuma sniedzējs elektroniski reģistrē apgūtās nodarbības un par to informē CSDD.

6.5. Neparedzētu un svarīgu apstākļu noteikšanas gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs var uz laiku pārtraukt Mājaslapas darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

6.6. Nodrošināt Pircēja izvēlētā Pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

6.7. Izskatīt Iesniegumu par iemaksāto līdzekļu atgriešanu no Pircēja virtuālā konta 7 (septiņu) dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas un veikt iemaksāto līdzekļu atgriešanu Pircēja norādītajā bankas kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc lēmuma par iemaksāto līdzekļu atgriešanas pieņemšanu.

6.8. Veicot iemaksāto līdzekļu atgriešanu Pircējam, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt grāmatvedības izmaksas par maksājuma veikšanu Pircējam 3 (trīs) EUR apmērā.

6.9. Nepabeigtas Profila reģistrācijas gadījumā, sazināties ar Pircēju uz tā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu reģistrācijas pabeigšanai.

6.10.Glabāt personas datus, kas ievadīti Profila reģistrācijas laikā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu veiksmīgai reģistrācijas pabeigšanai.

6.11.Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot konfidencialitātes saistības, kas attiecas un Pircēja personas datiem, kā arī ievērot citas no Privātuma Politikas izrietošus pienākumus un saistības.

7. Atteikuma tiesības

7.1. Pircējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pircējam par šo tiesību izmantošanu ir nekavējoties jāinformē Pakalpojuma sniedzējs, rakstiski nosūtot pieteikumu uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: einsteins@einsteins.lv;

7.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pircējs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma, ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. Pircējs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta, ja pakalpojuma sniegšanas atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu, taču šādā gadījumā Pircējam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Jebkuru pircēju personas datu apstrāde, ko Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Mājaslapas darbības nodrošināšanai un Pircēja pasūtījuma izstrādei, tiek veikta saskaņā ar Privātuma politiku.

8.2. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, tos publicējot Mājaslapā. Atbilstoši katram pasūtījumam, tiek piemērota tā Lietošanas noteikumu redakcija, kas ir spēkā uz pakalpojuma pasūtīšanas brīdi.

9.2. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet vai rodas uz šo Lietošanas noteikumu pamata, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasījums, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja pakalpojuma sniedzējam un Pircējam neizdodas panākt vienošanos 30 dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022.gada 25. februārī.