Laimē auto uz gadu bez bēdu!

Autoskolas Einšteins LOTERIJA!

Kaut kas nebijis autoskolu vēsturē! Piesakies B kategorijas apmācībām un LAIMĒ pilnīgi jaunu Volkswagen Golf 8 ar automātisko ātrumkārbu UZ GADU BEZ BĒDU! 
Jā, tieši tā! BRAUC GADU, NEMAKSĀJOT PAR:

  • Degvielu;
  • Automazgāšanu;
  • Autoservisu, apkopēm, jaunām riepām;
  • Octa un Kasko apdrošināšanu. 

Kā Tu vari piedalīties loterijā?

  1. Piesakies Autoskolā Einšteins uz B kategorijas apmācību ONLINE vai klātienē VISĀ Latvijā laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim. 
  2. Tev ir jābūt novirzītam uz CSDD vadīšanas eksāmenu līdz 2023. gada 24. februārim. 

Galveno laimestu nodrošina Autoskola Einšteins sadarbībā ar  Mūsu Auto Valmiera un Puto Latvija
Loterijas norises periods: 1.09.2022. - 28.02.2023.
Loterijas atļaujas Nr. : 7390


Pieteikties B kategorijas apmācībām
Pieteikties B kategorijas apmācībām

Loterijas noteikumi 

1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs un organizētājs: SIA “Autoskola Einšteins”, reģ. nr. 40103961707, juridiskā adrese: Raunas iela 6-11, Cēsis, Latvija, LV- 4101 - turpmāk Pārdevējs un Loterijas rīkotājs.
2. Loterijas norises teritorija: Visa Latvijas Republikas teritorija. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. 
2.1. Loterijas pakalpojums: Pilns B kategorijas apmācības kurss Autoskolā Einšteins, kuru var iegādāties attālināti caur mājaslapu www.einsteins.lv.
3. Loterijas norises sākuma un beigu datums: 
3.1. Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada, 1. septembris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada, 28. februāris. 
3.2. Loterijas reģistrācija periods: no 2022. gada, 1. septembra līdz 2023. gada 15. janvārim.
4. Laimesta fonds

Balva Skaits Balvu kopējā vērtība
Automašīna Volkwagen Golf VIII no Autoskolas Einšteins uz gadu (12 mēneši) 1 4656,00
Degviela 1 2400,00
Automazgāšana 1 300,00
Octa apdrošināšana 1 65,00
Kasko apdrošināšana 1 580,00
Balvu kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN 7701,00

 

5. Loterijas pakalpojums, kuru iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, netiks ierobežots.
5.1. Loterijas pakalpojums būs pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies aptuveni 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret 3000 (trīs tūkstoši).
6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 1. septembra jāpiesakās uz B kategorijas apmācībām Autoskolā Einšteins uz jebkuru apmācības veidu (attālināti vai klātienē) Latvijas Republikas teritorijā un līdz 2023. gada, 24. februārim ir jābūt nokārtotam skolas braukšanas eksāmenam.
Piedalīšanās nosacījumi:

  • Jāaizpilda pieteikums uz B kategoriju mājas lapā www.einsteins.lv, jānorāda visi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasts, pilsēta, kurā vēlas veikt apmācību, Pases vai ID kartes numurs un jānoslēdz līgums ar Pārdevēju. Pieteikšanās uz B kategorijas apmācību ir par maksu;
  • Jānokārto skolas un CSDD teorijas eksāmens;
  • Jānobrauc minimālās obligātās 10 braukšanas nodarbības (20x45min) jebkurā Latvijas republikas pilsētā pie jebkura autoskolas braukšanas instruktora, kas ir norādīts Pārdevēja mājaslapā www.einsteins.lv, vai elektroniskajā sistēmā;
  • Jānokārto skolas braukšanas eksāmens.

6.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

Pakalpojums Skaits Izmaksas
Teorijas apmācības kurss 1 no 31 EUR līdz 79 EUR (atkarīgs no plānotajām akcijas kampaņām)
Minimālās obligātās braukšanas nodarbības 10 (20x45min) No 320 līdz 440 EUR (cena atkarīga no izvēlētās pilsētas un braukšanas instruktora stundas likmes)
CSDD teorijas eksāmens 1 12,63
Skolas braukšanas eksāmens 1 40,00

 

8. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās visas reģistrācijas saskaņā ar 6. Punktu.
8.1. Loterijas izloze notiks 28. februārī, plkst. 11:00. 
8.2. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6.stāvā. 
8.3. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium.”
8.4. Izlozē tiks izlozēti arī 2 (divi) papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs atsakās no laimesta, ir aizliegums vadīt transportlīdzekli, radušies fiziski traucēju vai neatrodas Latvijas Republikas valsts robežās uz ilgāku laiku par 1 (vienu) mēnesi. 
9. Uzvarētājs tiks publicēts 2023. gada 28. februārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.einsteins.lv.
10. Laimesta ieguvējs par laimestu saņemšanu tiks informēts personīgi 2023. gada 28. februārī, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts līgumā ar Pārdevēju.
10.1. Uzvarētājam ir iespēja arī pašam sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Autoskola Einšteins” pa tālruni 20602050 darba dienās no 9:00 līdz 18:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 7. martam. Pēc šī datuma balva vairs netiks izsniegta un pārdevējam ir tiesības laimestu nodot rezerves laimētājam.
10.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
10.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
10.4. Balva var netikt izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
10.4.1. nav veicis apmaksu par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem un ir izveidojušās pārādsaistības;
10.4.2. atsakās nokārtot CSDD vadīšanas eksāmenu 1 (viena) mēneša laikā no Loterijas laimesta uzvarētāja paziņošanas dienas;
10.4.3. plāno doties ārpus Latvijas Republikas robežām uz ilgāku laiku par 1 (vienu) mēnesi;
10.4.4. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
10.4.5. ir ieguvis aizliegumu vadīt automašīnu;
10.4.6. ir guvis nopietnas traumas vai radušās veselības problēmas, lai varētu droši un pilnvērtīgi vadīt automašīnu;
10.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
11. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Autoskola Einšteins, (Rīgas iela 22, Cēsis, Latvija, LV-4101) līdz 2023. gada 20. martam ar norādi Loterija “Autoskola Einšteins – Brauc gadu, bez bēdu”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
11.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
11.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
12. Loterijā nevar piedalīties SIA “Autoskola Einšteins” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
13. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
13.1. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
13.2. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.einsteins.lv.lv, kā arī pa tālruni +371 20602050.

www.einsteins.lv
 

Piesakies B kategorijai jau ŠODIEN!